1. Indledning

Almindelig salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordrer, med mindre der foreligger anden skriftlig aftalte herom.

2. Tilbud

De i sælgers tilbud angivne priser er fastsat under forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændringer i valutakurser, told, offentlige afgifter eller lignende, som påvirker prisen på den gældende leverance.

3. Priser

Priserne er excl. moms.

4. Forsendelse og levering

Levering er ab værksted.
Når køber ikke har foreskrevet en bestemt forsendelsesmåde, vælges denne efter sælgers bedste skøn.
Leveringstiden regnes fra den dag ordren er aftalt med sælger, dog med forbehold af stejker, lock-out, transportuheld, driftforstyrrelser hos leverandør eller andre omstændigheder, som sælger ikke kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Sælger forbeholder sig ret til at ændre leveringstiden, såfremt ovennævnte forhold måtte gøre det påkrævet. Ansvar for sådanne forsinkelser påtages ikke. Sælger hæfter aldrig for drifttab, tidstab og avancetab eller andet indirekte tab.

5. Tegninger og beskrivelser

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der sendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, som sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

6. Betalingsbetingelser

Vor betalingsbetingelser er 20 dage netto, med mindre anden aftale er indgået.
Overholdes betalingsfristen ikke, beregnes der renter med den til enhver tid af sælger fastsatte procentsats.
Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betalingen er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforhold er gyldigt efter gældende ret.

7. Returnering

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale, indenfor en tidsfrist af 14 dage, og skal fremsendes franco i hel og ubeskandiget stand til sælgers adresse.
Specielt fremstillede varer tages ikke retur.
Varer, der returneres efter aftale, krediteres med det oprindelige faktuerede beløb med fradrag af et krediteringsgebyr på minium 25% af fakturabeløbet, dog minium 100 kr.

8. Ansvar for produkt og mangler

Sælger er forpligtet og berettiget til at afhjælpe enhver fejl og mangel ved produkter, leveret af sælger, såfremt der senest 12 måneder efter produktets levering eller arbejdets aflevering er indgivet reklamation til sælger.
Sælgers ansvar dækker direkte arbejdsløn og materialer.
Hvis køber efter det solgtes levering har påmonteret ekstraudstyr, som forårsager ekstraudgifter ved reparationsarbejde hæfter sælger dog ikke for sådanne udgifter.
Sælgers forpligtelser omfatter alene mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og korrekt anvendelse.
De omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktioner, eller ændringer foretaget uden vor godkendelse, eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde.
Sælgers forpligtelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slidtage eller forringelse.
Fejl og mangler kan i intet tilfælde medføre forpligtelse for sælger til at erstatte drifttab, avancetab eller andet direkte tab, der måtte opstå hos køber eller trediemand, med hvem køber har indgået kontrakt.